OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Palatinum s.r.o., se sídlem Nepomuk 17, 262 42, IČO 271 75 588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102919 pro poskytování služeb spočívajících v zajišťování vzdělávacích akcí a kurzů

 

1.                 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.             Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Palatinum s.r.o., se sídlem Nepomuk 17, 262 42, IČO 271 75 588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102919 (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí a kurzů (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“; poskytovatel a objednatel dále společně jen „smluvní strany“).

1.2.             Smluvní strany se mohou od těchto obchodních podmínek odchýlit, a to zvláštními ujednáními ve smlouvě o poskytování služeb. Zvláštní ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před obecnými ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3.             Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce poskytovatele umístěné na internetové adrese eshop.palatinumcampus.cz (dále jen „webová stránka“) v den odeslání objednávky objednatelem.

1.4.             Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění obchodních podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou tímto ustanovením dotčeny.

 

2.                  UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1.             Webová stránka poskytovatele obsahuje podrobné informace o vzdělávacích akcích a kurzech zajišťovaných poskytovatelem (dále jen „vzdělávací akce“). Veškerá prezentace vzdělávacích akcí na webové stránce poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb na vzdělávací akci zde uvedenou. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.             Návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služeb je odeslání objednávky ze strany objednatele, a to prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka určité vzdělávací akce musí obsahovat identifikační údaje objednatele, e-mailovou adresu a musí z ní být zřejmé, ke které vzdělávací akci se vztahuje.

2.3.             Před odesláním objednávky poskytovateli má objednatel možnost provést kontrolu, opravu či změnu v objednávce uvedených údajů a dat. Údaje uvedené v doručené objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.4.             Objednávku objednatel odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat“ na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že je považuje za srozumitelné a že s nimi souhlasí.

2.5.             V reakci na objednávku doručenou objednatelem poskytovateli poskytovatel neprodleně potvrdí objednateli přijetí objednávky a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „přijetí objednávky“), a to přímo prostřednictvím webových stránek. Součástí přijetí objednávky bude znění smlouvy o poskytování služeb a obchodní podmínky. Doručením přijetí objednávky objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.6.             Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.

2.7.             Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijímat objednávky vzdělávací akce učiněné méně než 30 dnů před termínem konání předmětné vzdělávací akce. V takovém případě nebude k doručené objednávce ze strany poskytovatele přihlíženo.

2.8.             Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu, telefonickou komunikaci) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

2.9.             V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách poskytovatele, může poskytovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného poskytovatelem skrze e-mailovou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s poskytovatelem. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele poskytovateli. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

2.10.         Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.

2.11.         Smlouva o poskytování služeb bude uzavírána výlučně v českém jazyce. Nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb tvoří tyto obchodní podmínky.

 

3.                 PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

3.1.             Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že objednateli umožní účast na vzdělávací akci uvedené v objednávce, přičemž objednatel se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit poskytovateli odměnu, a to ve výši uvedené ve smlouvě o poskytování služeb a za podmínek uvedených v čl. 4 těchto obchodních podmínek.

3.2.             Poskytovatel může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.

3.3.             O účasti na vzdělávací akci poskytne poskytovatel objednateli po jejím skončení potvrzení (certifikát). V případě akreditované vzdělávací akce poskytne poskytovatel objednateli po jejím úspěšném absolvování Osvědčení o rekvalifikaci (Profesní kvalifikace Palatinum). S těmito podmínkami poskytovatel seznámí objednatel před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

3.4.             Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit program, termín, čas či místo konání vzdělávací akce i po uzavření smlouvy o poskytování služeb s objednatelem. Poskytovatel je povinen objednatele o těchto změnách vzdělávací akce v dostatečném předstihu informovat.

 

4.                  ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.             Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za umožnění účasti na vzdělávací akci, a to ve výši stanovené ve smlouvě o poskytování služeb. Odměna poskytovatele nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce a náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce. Odměna poskytovatele však může zahrnovat některá další plnění ze strany poskytovatele, pokud se vzdělávací akcí a jejím průběhem přímo souvisí (občerstvení, vzdělávací materiály apod.). Tato další plnění budou vždy podrobně vymezena ve smlouvě o poskytování služeb.

4.2.             Odměna bude objednatelem poskytovateli hrazena online platební kartou skrze zabezpečenou platební bránu, na niž bude objednatel po odeslání objednávky automaticky přesměrován. Veškeré údaje o provedených platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a poskytovatel k nim nemá přístup, ani je nikde neukládá.

4.3.             Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně poskytovatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH.

4.4.             Ohledně všech plateb provedených na základě smlouvy o poskytování služeb poskytovatel objednateli vystaví daňový doklad. Daňový doklad bude objednateli doručen v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.5.             Slevy poskytované objednateli poskytovatelem nelze vzájemně kombinovat a sčítat. Slevy je možné u poskytovatele uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb, k jejich následnému uplatnění se nepřihlíží.

V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý byť i započatý den prodlení.

5.                 STORNO PODMÍNKY

5.1.             Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit, a to odesláním požadavku na odhlášení na e-mailovou adresu poskytovatele eshop@palatinumcampus.cz. V případě, že k odhlášení objednatele ze vzdělávací akce tímto způsobem dojde nejméně třicet (30) dnů před jejím plánovaným začátkem, nevzniká poskytovateli nárok na odměnu. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli uvedená v čl. 10.

5.2.             Odhlášení se ze vzdělávací akce objednatelem po uplynutí lhůty stanovené v čl. 5.1 těchto obchodních podmínek nemá žádné účinky (poskytovateli náleží odměna dle smlouvy o poskytování služeb v plném rozsahu). Poskytovatel musí mít i nadále vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

5.3.             V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli ze strany poskytovatele poskytnuta peněžitá či nepeněžitá náhrada. Poskytovatel musí mít i nadále vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

 

6.                 ZRUŠENÍ ČI ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

6.1.             Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci z důvodu nenaplnění její minimální kapacity, která je uvedena na webových stránkách. Je-li vzdělávací akce z tohoto důvodu zrušena, dochází k automatickému přeřazení objednatele na nejbližší volný termín vzdělávací akce. Poskytovatel tuto skutečnost oznámí objednavateli na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, a to alespoň patnáct (15) dnů před plánovaným termínem konání zrušené vzdělávací akce. Nesouhlasí-li objednatel s přeřazením na jiný termín vzdělávací akce, má nárok do patnácti (15) dnů požádat poskytovatele o odhlášení ze vzdělávací akce, na jejíž termín byl přeřazen, a vrácení uhrazené odměny poskytovatele.

6.2.             Uhrazenou odměnu poskytovatele poskytovatel za podmínek uvedených v čl. 6.1 těchto obchodních podmínek vrátí objednateli na bankovní účet, z něhož byla její úhrada provedena, a to do patnácti (15) dnů ode dne odhlášení objednatele.

6.3.             Objednatel může nejméně třicet (30) dnů před termínem konání vzdělávací akce požádat poskytovatele o přeřazení na jiný termín vzdělávací akce, a to odesláním požadavku na přeřazení na e-mailovou adresu poskytovatele eshop@palatinumcampus.cz.

6.4.             Poskytovatel objednateli potvrdí přeřazení na požadovaný termín konání vzdělávací akce na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Objednatelem uhrazená odměna poskytovatele se automaticky převádí.

6.5.             Předpokladem vyhovění žádosti objednatele dle čl. 6.3 těchto obchodních podmínek je volná kapacita požadovaného termínu vzdělávací akce.

 

7.                 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.             Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele, nejedná-li se o fyzickou osobu, pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

7.2.             Objednatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.3.             Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o poskytování služeb z důvodu její neurčitosti či nejasnosti.

 

8.                 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1.             Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, příp. jiných fyzických osob coby subjektů údajů, je poskytována příslušnými právními předpisy[1]. Poskytovatel bude při zpracování osobních údajů postupovat v souladu s pravidly stanovenými těmito obecně závaznými právními předpisy, včetně přímo aplikovaných předpisů Evropské unie.

8.2.             Objednatel, který je fyzickou osobou, tímto bere na vědomí, že poskytovatel za účelem uzavírání či plnění smlouvy o poskytování služeb, příp. za účelem plnění svých zákonných povinností zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo a informace o předchozích objednávkách (dále společně jen „osobní údaje“). Za stejným účelem poskytovatel zpracovává osobní údaje, příp. v menším rozsahu, u dalších fyzických osob, jako jsou zástupci objednatelů-právnických osob nebo konkrétní účastníci vzdělávacích akcí, jimž je služba zprostředkována přes objednatele.

8.3.             Objednatel, který je fyzickou osobu, dále bere na vědomí, že poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Nesouhlasí-li objednatel s tímto zpracováním osobních údajů, je oprávněn proti němu vznést námitku; poskytovatel v takovém případě ihned ukončí zasílání informací a obchodních sdělení objednateli.

8.4.             Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o jakékoliv změně osobních údajů.

8.5.             Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být poskytovatelem předávány třetím osobám.

8.6.             Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro účely zpracování, nejdéle však po dobu tří (3) let po zániku poslední smlouvy o poskytování služeb s objednatelem, resp. poté po zákonnou dobu archivace jednotlivých údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.             Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.             V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel dle čl. 8.5 těchto obchodních podmínek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jejich ochranou, může:

8.8.1.   požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2.   požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav – zejména, aby osobní údaje opravil, vymazal nebo omezil jejich zpracování.

8.9.             Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je poskytovatel povinen objednateli tuto informaci poskytnout. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená.

8.10.         Tam, kde se v tomto čl. 8 mluví o objednateli, myslí se tím i jakýkoliv další subjekt údajů, nevylučuje-li to obsah nebo charakter jednotlivého článku.

 

9.                 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1.             Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě podstatného porušení smlouvy o poskytování služeb objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy o poskytování služeb se považuje nezaplacení odměny poskytovatele v souladu s těmito obchodními podmínkami.

9.2.             Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě podstatného porušení smlouvy o poskytování služeb poskytovatelem. Za podstatné porušení smlouvy o poskytování služeb se považuje neuskutečnění vzdělávací akce v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytování služeb.  Právo poskytovatele stanovené v čl. 6.1 těchto obchodních podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

 

10.            ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVU UZAVÍRANOU SE SPOTŘEBITELEM

10.1.         Ustanovení čl. 10.2 až čl. 10.11 těchto obchodních podmínek platí pouze za předpokladu, že objednatel je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

10.2.         Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění uplatňuje u poskytovatele písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy poskytovatele eshop@palatinumcampus.cz.

10.3.         Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím e-mailové adresy eshop@palatinumcampus.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce.

10.4.         K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a objednatelem.

10.5.         Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.6.         Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

10.7.         Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.8.         Nejde-li o případ uvedený v čl. 10.7 těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

10.9.         V případě odstoupení objednatele od smlouvy o poskytování služeb dle čl. 10.8 těchto obchodních podmínek se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší a poskytovatel vrátí objednateli odměnu poskytovatele přijatou od objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým ji od objednatele přijal.

10.10.      Odstoupí-li objednatel od smlouvy o poskytování služeb dle čl. 10.8 těchto obchodních podmínek, je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část odměny poskytovatele za služby poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

10.11.      Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

11.            ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.         Smlouvu o poskytování služeb lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran, za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo za podmínek stanovených zákonem.

11.2.         Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem. Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se:

11.2.1.    vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;

11.2.2.    vylučuje ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku;

11.2.3.    vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.

11.3.         Pokud se jakékoliv ustanovení smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 občanského zákoníku nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření smlouvy o poskytování služeb.

11.4.         Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

11.5.         Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty eshop@palatinumcampus.cz, telefon +420 776 584 566

 

 

V Nepomuku dne 1. 4. 2018                                      Palatinum s.r.o.

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

(V případě, že jste spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a chcete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, použijte tento formulář. Formulář je zapotřebí vytisknout, vlastnoručně podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu poskytovatele uvedenou níže, případně doručit poštou na adresu sídla poskytovatele uvedenou níže).

 

Adresát - poskytovatel
Palatinum s.r.o.

Se sídlem: Nepomuk 17, 262 42, IČO 271 75 588

IČO 271 75 588

E-mailová adresa: eshop@palatinumcampus.cz

Telefonní číslo:+420 776 584 566

 

Odesílatel - objednatel

Jméno a příjmení/obchodní firma: (doplnit)

Bytem/se sídlem: (doplnit)

IČO (bylo-li řiděleno): (doplnit)

Email: (doplnit)

Telefonní číslo: (doplnit)

Číslo smlouvy o poskytování služeb: (doplnit)

Datum objednávky vzdělávacích akcí: (doplnit)

Číslo bankovního účtu, na který mají být vráceny peněžní prostředky: (doplnit)

 

Oznamuji poskytovateli, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování služeb.

 

V (doplnit místo) dne (doplnit datum)

 

_________________________

(Podpis objednatele/osoby oprávněné zastupovat objednatele)

 

 

_________________________

[1] Do 24. května 2018 zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a od 25. května 2018 nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.